اساسنامه

بنام خدا

 

ماده 1: نام صندوق

صندوق قرض الحسنه خانواده

 

ماده 2: موضوع/اهداف صندوق

·         ارائه خدمات مالی، اقتصادی و فرهنگی به اعضا

·         فعالیتهای اقتصادی

·         کمکهای خیریه

·         ایجاد صمیمیت و همکاری بین اعضای صندوق

·         اتحاد برادری وبرابری در زندگی اعضاء

·         شریک در غم شادی یکدیگر

·         رفع احتیاجات در زندگی هر یک از اعضاء

·         کمک و دستیاری اعضاء و بستگان آنها در مواقع ضروری

·         پایداری مستمر تشکیلات صندوق نسل اندر نسل و حفظ و نگهداری آن برای فرزندان آینده

·          و سایر اهداف هیئت مدیره.

 

 

ماده 3: مدت صندوق

مدت مؤسسه از تاریخ شروع (--------------) به فعالیت به مدت نامحدود می باشد.

 

ماده 4: مرکز صندوق فامیلی

به آدرس........................................ می باشد. هیئت مدیره می تواند مرکز اصلی مؤسسه را تغییر داده و دفاتر و شعب دیگری از هر قبیل در هر نقطه که لازم بداند دایر و یا منحل نماید.

 

ماده 5: شرایط عضویت

با توجه به ماموریت مؤسسه که خدمت به فامیل می باشد اعضای صندوق از بین اقوام پذیرش می گردند و اعضای جدید نیز می بایست نسبت سببی یا نسبی با اعضای موسس و فعلی صندوق داشته باشند.  عضویت این افراد علاوه بر دارا بودن شرط فامیلی می بایست توسط هیئت مدیره نیز به تصویب برسد.

 

1.                کلیه افراد خانواده اصلی و وابسته که موارد اساس نامه را پس از مطالعه قبول نموده اند می توانند ثبت نام بنمایند.

2.                تمام اعضاء این صندق طبق اساس نامه باید از فامیل های اصلی و وابسته باشند

3.               در ابتدا  شروع تشکیل صندق از هر عضو مبلغ 5000 تومان به عنوان حق عضویت دریافت می شود.

4.               حق عضویت ماهیانه در حال حاضر مبلغ 10000 تومان تعیین شده است(هر 10000 تومان از این پس یک سهم نامیده میشود) که در سالهای آینده با تصویب هیات مدیره قابل تغییر میباشد.(هر عضو حداقل بایستی دو سهم خریداری نماید.)

5.               شرکت بیش از یک نفر از هر خانواده در عضویت صندق بلامانع است.

6.               هر عضو موظف است حق عضویت خود را ماهیانه به حساب -------------- بانک ------- شعبه ----------------- بنام ؟؟؟؟؟؟؟؟ (صندوقدار) واریز نمایید و رسید آن را تحویل حسابدار و یک کپی را به صندوقدار ارائه دهد.

7.               افرادیکه میخواهند عضو صندوق شوند بایستی صلاحیت اخلاقی و اجتماعی داشته باشند (آنهم به تصویب هیئت مدیره)

8.               هر یک از اعضاء صندوق میبایستی توسط بزرگترین فرد خانواده خود و یک عضو دیگر صندوق ضمانت گردد.

9.               ضامن متعهد میگردد که در صورت عدم پرداخت حق عضویت از طرف عضو ضمانت شده  و یا عدم پرداخت اقساط متعلقه پرداخت حق عضویت و همچنین اقساط عضو ضامن شده را عهده دار شود.

10.            هر شخص به میزان سهام خریداری شده دارای رای میباشد و هر دو سهم یک حق رای اضافه را به همراه خواهد داشت.

 

ماده 6: شرایط وام از صندوق

 

1.                هر عضوی پس از پرداخت اولین حق العضویت تا مدت 24 ماه حق هیچگونه در خواست وام ندارد.(مگر در موارد خیلی مهم و ضروری آنهم با نظارت و بررسی هیئت مدیره و با در نظر گرفتن موجودی کل صندوق خواهد بود )

2.                پرداخت وام بستگی به موجودی و سرمایه صندوق دارد.(موجودی صندوق را باید طوری برنامه ریزی کرد که جوابگوی متقاضیان وام باشد )

3.               وام بر دو گونه است:

الف- وام دراز مدت باز پرداخت آن 24 ماه تمام و بطور اقساط مساوی دریافت میشود.

ب-   وام کوتاه مدت که حداکثر 6 ماه تمام بطور اقساط مساوی دریافت میشود.

4.               تمام اختیارات دریافت و پرداخت وام بعهده هیئت مدیره می باشد.

5.               شخص متقاضی وام باید با صداقت درخواست کتبی خود را تحویل دهد تا حق دیگران ضایع نشود.

6.               متقاضی وام باید در وقت دریافت وام یک نفر از اعضاء را به عنوان ضامن معرفی نماید ضمناٌ یک فقره چک برای ضمانت ارائه نمایید. (ضمناٌ بزرگ خانواده وام گیرنده نیز میبایستی نسبت به ارائه تعهد نامه کتبی/ضمانت نامه کتبی وام گیرنده اقدام نماید.)

7.               چنانچه با رای اکثریت اعضاء در مورد کار مزد از گیرندگان وام موافق باشند کارمزدی در حدود 4 درصد (4%) دریافت خواهد شد.

8.               موارد ضروری وام عبارتست از:

1-      بیماری پرخرج

2-       ازدواج

3-       فوت بستگان درجه یک

4-        تصادف

5-      مشکل مسکن

6-      مسافرت

7-      مواردی که به تصویب هیئت مدیره برسد.

 

9.               اعضاء هیات مدیره نمیتوانند عضو صندوق گردند

 

 

ماده 7: تبصره ها

تبصره 1: چنانچه روزی از سرمایه صندوق به یکی از بستگان اعضاء یا فرد دیگری از فامیل های اعضاء بلاعوض داده شود باید با موافقت کلیه اعضاء هیات مدیره و حداقل 3/2 اعضاء صندوق باشد.

تبصره 2: هرگاه عضوی بخواهد از صندوق استعفا دهد به مدت سه ماه بعد از درخواست استعفا درصورت تسویه وام و بدهکار نبودن صندوق باید تمام پول سپرده او را پرداخت  کند.

تبصره 3: همیشه 30 درصد موجودی صندوق جهت موارد اضطراری و اخذ تسهیلات از بانک باید در صندوق مانده و 70 درصد وام داده شود.

تبصره 4: هزینه های تهیه دفاترصندوق ویکعدد مهر با مشخصات (صندوق قرض الحسنه خانوادگی-تاریخ تاسیس ------------- )  غیره در ابتدا از حق عضویت افراد و تهیه مجدد آنها از 4درصد کارمزد خواهد بود.

تبصره 5: اعضاء باید متعهد شوند که اختلافات فامیلی هیچگونه خللی در کار صندوق ایجاد نکند و تصمیمات طبق اساس نامه خواهد بود.

تبصره 6: اعضاء باید متعهد شوند که تمام تصمیمات هیئت مدیره را قبول کرده و اعتراض به هیئت مدیره با ارائه دلیل و بررسی آن در هیئت مدیره و طبق تقاضای کتبی انجام خواهد گرفت.( تصمیمات هیئت مدیره در هر موقعیتی قابل اجراست.)

تبصره 7: عضوه جدید باید بتواند بصورت پرداخت اقساطی ویا پلکانی بیشتر موجودی خود را با دیگر اعضاء مسا وی نماید تا بتواند از تمام مزایا بهره مند شود.

تبصره 8: چنانچه در آینده وحال از حساب صندوق کارمزدی ویا جایزه ای و یا بهره ای عاید شود در آخر هر سال با مشورت اعضاء و نظر هیئت مدیره برنامه ریزی می شود. (در نهایت تصمیم گیری بر عهده هیئت مدیره است)

تبصره 9: وام بلاعوض نباید پرداخت شود. (با شرایط مندرج در تبصره 1 قابل پرداخت میباشد)

 

 

ماده 8: مجمع عمومی

 

عبارتست از گردهمایی اعضای صندوق(در منزل یکی از اعضاء یا مکان عمومی که توسط هیات مدیره تعیین میگردد) جهت بررسی و تصمیم گیری در باره وضعیت صندوق که به دو شکل عادی و فوق العاده برگزار می گردد.

الف) مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی هر سه ماه یکبار با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضا و بر اساس  دعوت هیئت مدیره برای تصمیم گیری در مورد زیر تشکیل می گردد

1.    استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2.    تصویب صورتهای مالی

3.   انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس

4.   قرعه کشی و نوبت بندی وامها (در صورت نیاز)

5.   تصویب میزان پس انداز ماهیانه اعضا

6.   تصویب و تغییر مفاد اساسنامه (در صورت نیاز)

 

تبصره 1: دعوت به مجمع عمومی می بایست حداقل یک هفته قبل از تشکیل به اطلاع اعضا رسانده شود.

تبصره 2: هر یک از اعضا می توانند حداکثر وکالت دو نفر دیگر از اعضای مؤسسه را جهت شرکت در مجمع عمومی بعهده بگیرند.

تبصره3: در صورتی که مجمع عمومی در نوبت اول به حد نصاب نرسد حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد این مجمع با حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.

تبصره 4: تغییر در اساسنامه با تایید دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اضافه مدیر عامل قابل بررسی و با تایید پیش از نیمی از اعضاء هیئت مدیره و همچنین تایید 70% از اعضاء صندوق قابل اجرا میباشد.(هر عضو صندوق به تعداد حق رای که دارد میتواند در این امر شرکت کند)

 

ب) مجمع عمومی فوق العاده: در صورت نیاز به تشکیل مجمع عمومی بیش از یک نوبت در سال، مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست هیئت مدیره، بازرس و یا یک سوم تعداد اعضا تشکیل می گردد.

تبصره: شرایط رسمیت، مقررات و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده مشابه مجمع عمومی عادی می باشد.

 

ماده 9: هیئت مدیره

هر دو سال یکبار از کلیه اعضاء صندوق دعوت میشود تا جهت انتخاب هیئت مدیره در یک جا جمع شوند و اعضای هیئت مدیره را که شامل:

1-                 سرپرست/مدیرعامل

2-                  معاون

3-                 صندوق دار

4-                  حساب دار

5-                  بازرس 

میباشد انتخاب نمایند.

تبصره 1: جلسه انتخاب اعضاء هیات مدیره با حضور دو سوم اعضاء رسمیت پیدا میکند.(حضور بزرگان هر خانواده در این جلسه نیاز بوده اما الزام نمیباشد)

تبصره 2: ملاک انتخاب اعضاء هیات مدیره رای نصف اعضاء حاضر در جلسه بعلاوه یکنفر به هر کاندید هیات مدیره میباشد.

تبصره 3: رای/حمایت نیمی از بزرگان خانواده از اعضاء هیئت مدیره صندوق الزامی میباشد.

تبصره 4:در صورتی که بزرگ خانواده خود عضو صندوق نیز باشد از تبصره 3 مستثنی بوده و کلاٌ دارای یک رای جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره میباشد.

تبصره 5: هر عضو صندوق به تعداد حق رای که دارد میتواند در این امر شرکت کند.

تبصره 6: اعضاء هیئت مدیره نمیتوانند عضو صندوق شوند.

 

 

ماده 10:وظایف هیات مدیره

 

1-                 نمایندگی صندوق در مقابل تمام افراد حقیقی و حقوقی

2-                 انتخاب یک نفر از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل

3-                  انتخاب یک نفر به عنوان صندوق دار و یک نفر به عنوان حسابدار و تهیه امکانات لازم جهت نگهداری حسابهای صندوق زیر نظر مدیر عامل

4-                 تصویب آئین نامه های مربوط به فعالیت های صندوق

5-                 تصویب عضویت اعضای جدید

6-                 تصویب اخذ اعتبار از بانکها و موسسات با هر شرایطی که مقتضی بدانند

7-                 پیشنهاد اصلاح اساسنامه

 

تبصره 1:برنامه زمانی و محل تشکیل جلسات هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره در ابتدای هر دوره تعیین و هماهنگی های لازم توسط یک نفر از اعضای هیئت مدیره که به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می گردد انجام خواهد گردید. جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به اضافه یک اعضا رسمیت خواهد یافت.

 

تبصره 2:در صورت عدم لیاقت و شایستگی هر کدام از اعضاء هیئت مدیره با رای اکثریت اعضاء بر کنار و فرد دیگری بجای او انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 3:هیئت مدیره باید پس از دریافت در خواست هر یک از اعضاء در هر مورد که مربوط به وضع صندوق باشد فورا" رسیدگی بعمل آورند.

تبصره 4:هر یک از اعضاء هئیت مدیره صندوق متعهد خواهند شد در قبال این وظایف بطور افتخاری انجام وظیفه نمایند و مزد و پاداش بکسی داده نخواهد شد.

تبصره 5:در صورت تخلف هیئت مدیره که مورد اعتراض عضوی باشد شخص معترض باید جلسه ای را برای رسیدگی به اینگونه اعمال تقاضا کند پس از گردهمائی و مشورت وبررسی در صورت اثبات اتهام شخص متهم از شورای هیئت مدیره بر کنار خواهد شد.

تبصره 6:جلسه رسیدگی به شکایت اعضا با حضور اعضاء هیئت مدیره و حداقل نیمی از بزرگان فامیل (مشروحه در تبصره 9) و شخص شاکی و متهم که کلیه افراد نامبرده شده دارای رای مساوی میباشند تشکیل و سپس تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره 7:در صورت رای افراد ذکر شده در بند  5 به مقصر شناخته شدن شخص متهم، مقصر/متهم ضمن جبران خسارتها و ضرر و زیان (نحوه جبران بر عهده و تصمیم هیئت مدیره میباشد) احتمالی میبایستی نسبت به تغییر و تحول ظرف مدت یکماه اقدام نماید. و تا آن زمان کلیه حقوق قانونی شخص مذکور حذف خواهد شد.

تبصره 8:در صورت مساوی شدن رای طرفین در صورت مقصر شناختن یا تبرئه شخص متهم مدیر عامل در هر سمتی که باشد آن طرف حائز حق شناخته میشود.

 

تبصره 9: بزرگان خاندان شامل

 

 

                ماده 11:بطور کلی وظایف عمومی اعضاء هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

الف: مدیر عامل/سرپرست

·                  هیئت مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان مدیر عامل انتخاب می نمایند. وظایف مدیر عامل از سوی هیئت مدیره تفویض خواهد گردید.

·                  هیئت مدیره می تواند در هر زمان نسبت به عزل مدیر عامل و انتخاب مدیر عامل جدید اقدام نماید.(با تصویب بیش از نیمی از اعضاء هیات مدیره)

·                  تدوین آئین نامه های مربوط به فعالیتهای صندوق جهت تصویب هیئت مدیره

·                  امضای مجوز پرداخت وامها به اعضا

·                  کنترل پرداختهای اعضا و نظارت بر حسابهای صندوق

·                  انجام امور جاری صندوق و وظایف محوله از سوی هیئت مدیره

·                  تایید پرداختها و کلیه امور مالی صندوق با تایید مدیرعامل میبایستی صورت پذیرد.

 

 ب: معاون

وظایف معاون هماهنگی با هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب سرپرست/مدیر عامل انجام وظایف مدیر عامل خواهد کرد.

 

ج: صندوق دار و حسابدار

وظایف صندوقدار و حسابدار نگهداری دفتر کل و جوابگوی دریافتها و پرداختها و بطور کلی دادن هرگونه اطلاعات مربوطه به امور صندوق خواهد بود.

·                  تهیه گزارشات مورد نیاز در مجمع عمومی و فوق العاده

·                  تهیه گزارشات مورد نیاز به درخواست مدیرعامل و بازرسان

 

د: بازرس

یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به ترتیب با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردند. وظایف بازرس به شرح زیر می باشد:

·                  گرفتن صورتحساب ماهیانه از طریق اینترنت وبررسی آن.

·                  کنترل عملکرد هیئت مدیره و مدیر عامل در راستای اساسنامه و آئین نامه های مصوب صندوق

·                  بررسی عملکرد مالی صندوق و گزارش آن به مجمع عمومی

·                  دعوت اعضاء به مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم

 

تبصره: بازرس نیز مشابه مدیران نمی تواند در هیچیک از معاملات صندوق بطور مستقیم و یا غیر مستقیم سهیم گردد.

 

 

ماده 12: معاملات هیات مدیره با صندوق

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه شریک و یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل انها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با صندوق و یا به حساب صندوق می شود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم طرف معامله و یا سهیم شوند.

 

 

ماده 13: حسابهای صندوق

افتتاح حساب به منظور انجام امور مالی صندوق نزد هر یک از بانکها توسط هیئت مدیره تصمیم گیری می گردد و حق برداشت از حسابها نیز با تایید صندوقدار و امضاء  ثابت حسابدار و مدیر عامل و مهر صندوق  مجاز خواهد بود.

 

ماده 14: مقررات و آئین نامه ها

مقررات مربوط به فعالیتهای موضوع صندوق قرض الحسنه طی آئین نامه هایی توسط مدیر عامل تهیه و توسط هیئت مدیره به تصویب خواهد رسید و برای تمام اعضا لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 15: سال مالی

سال مالی مؤسسه از ابتدای فروردین ماه هر سال تا بیست و پنجم اسفند ماه  همان سال خواهد بود.

 

ماده 16: انحلال

در هر زمان که مجمع عمومی تصمیم به انحلال صندوق بگیرد هیئت مدیره موظف است مراحل لازم را جهت انجام انحلال صندوق انجام دهد.

 

ماده 17: پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است قوانین جاری جمهوری اسلامی ملاک عمل خواهد بود.

 

این اساسنامه که  اولین نسخه و نسخه بازنگری شده اساسنامه اولیه صندوق  می باشد در 17ماده و 30 تبصره در تاریخ --------------  به تصویب مجمع عمومی رسید و برای تمامی اعضا لازم الاجرا می باشد.

 

 

 

تهیه کننده:

محسن محبی

9704 206 0912

MOHEBBI.MOHSEN@GMAIL.COM

گزارش تخلف
بعدی